Indkaldelse til generalforsamling den 10. september

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2021. Tid: Fredag d. 10.09.21 kl. 11.30  

08.07.2021

Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Braband

Generalforsamlingen afholdes ifm. temadag om funktionel hjernetræning

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning fra bestyrelsen   

3) Regnskab  

Fremlæggelse af balancen for 2020.  

Drøftelse af budget 2021.                       

4) Indkomne forslag   

5) Fastsættelse af kontingent   

Forslag om bevarelse af nuværende kontingent på 400,- årligt.  

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor  

På valg er: 

Ina Lesager 

Andrea Grawe 

Jakob Wetke

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: 

Dorte Jensen

Jette Thomsen

Der skal vælges 2 suppleanter. Vælges for et år.  

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, men er interesseret i bestyrelsespost eller suppleantpost kan dette meddeles formanden på selskabets mail: bassinfysioterapi@fysio.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Valg af revisor. 

Bestyrelsen indstiller til at fortsætte med nuværende revisor: Red Mark. 

7) Evt  

Indkomne forslag skal være selskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på: Bassinfysioterapi@fysio.dk