Indkaldelse til generalforsamling

Ny dato! Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2020 Tid: Fredag d. 12.06.20 kl. 11.30  Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Braband

02.02.2020

Afholdelsen af generalforsamlingen er tidligere blevet udskudt fra marts måned pga. risiko for corona-spredning.

Generalforsamlingen afholdes stadig ifm. temadagen Kognitiv træning - både på land og i vand.

Dagsorden:  

1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning fra bestyrelsen  

3) Regnskab 

-Fremlæggelse af balancen for 2019. 
-Drøftelse af budget 2020.                      

4) Indkomne forslag 

5) Fastsættelse af kontingent  

-Forslag om bevarelse af nuværende kontingent på 400,- årligt. 

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 

På valg er:

-Katrine Nielsen
-Nina Bertelsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

-Ina Lesager
-Andrea Grawe
-Jakob Wetke 

Suppleanter:

-Berit Høegh Hansen
-Dorte Jensen

Der skal vælges 2 suppleanter, der vælges for et år af gangen. 

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, men er interesseret i en bestyrelsespost eller suppleantpost, kan dette meddeles formanden på selskabets mail: bassinfysioterapi@fysio.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til at fortsætte med nuværende revisor: Red Mark.

7) Evt. 

Indkomne forslag skal være selskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på: Bassinfysioterapi@fysio.dk

Vel mødt!