Indkaldelse til generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2023    Tid: Fredag d. 17/3 23 kl. 12.10-13:00 Sted: Herlev Hospital: Borgmester Ib Juulsvej 25D, 3730 Herlev. 

06.02.2023


Generalforsamlingen afholdes ifm. temadagen om bassinfysioterapi og palliation.
   
Dagsorden 
  
1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning fra bestyrelsen   
  
3) Regnskab  
Fremlæggelse af balancen for 2022
Drøftelse af budget for 2023.
  
4) Indkomne forslag   

5) Fastsættelse af kontingent   
Drøftelse af kontingent. Nuværende er 400,- årligt
  
6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor  
På valg er:  
Ina Lesager -Genopstiller
Andrea Grawe -Genopstiller
Sannemarie Daviessborg –Genopstiller

Der skal vælges 2 suppleanter. Vælges for et år af gangen.  

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, men er interesseret i en bestyrelsespost eller suppleantpost kan dette meddeles formanden på selskabets mail: bassinfysioterapi@fysio.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. 
  
Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til at fortsætte med nuværende revisor: Red Mark. 
  
7) Evt . 
  
Indkomne forslag skal være selskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på: bassinfysioterapi@fysio.dk