Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Bassinfysioterapi

§1.: NAVN
Dansk Selskab for Bassinfysioterapi.
- Et fagligt selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi.

§2.: FORMÅL
At danne organisatorisk ramme om fysioterapeuter med særlig interesse for bassinfysioterapi med henblik på at styrke de faglige miljøer og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi.

Det sker ved at:
Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor fysioterapeutfaglige specialer og fagområder.
Koordinere med specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber for fysioterapi vidensdeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt.
Varetage medlemmernes faglige interesser og repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse evt. koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi.

§3.: MEDLEMSSKAB
I Dansk Selskab for Bassinfysioterapi kan kun optages medlemmer af Danske Fysioterapeuter (fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende). Ophør af medlemskab sker skriftligt via hjemmesiden. Hvis ikke man som medlem overholder vedtægterne ekskluderes man. Eksklusion kan indankes for Dansk Selskab for Fysioterapi.


§4.: KONTINGENT OG REGNSKAB
Kontingent til Dansk Selskab for Bassinfysioterapi fastsættes ved den årlige generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Ved ophør at kontingentindbetaling ophører medlemskab automatisk.

§5.: GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er Dansk Selskab for Bassinfysioterapis højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gange årligt i april måned. Indkaldelsen skal ske skriftlig med mindst en måneds varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til antallet af fremmødte. Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, der har betalt kontingent. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves ved vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Der kan afgives stemme ved fuldmagt. Skriftlig afstemning kan afholdes, dersom mindst 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Vedtægtsændringer er først gyldige når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Dagsorden ved generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning fra bestyrelsen
3) Fremlæggelse af revideret regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
7) Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

§6.: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer det, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.
Der gælder i øvrigt de samme regler for indkaldelse og afholdelse som ved ordinær generalforsamling.


§7.: BESTYRELSE
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. De vælges for 2 år af gangen således, at 3 er på valg i ulige år og 2 i lige år. Suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og evt. sekretær.

§8. : ANDRE ORGANISATIONER
Dansk Selskab for Bassinfysioterapi kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter.

§9. : ØVRIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER
Dansk Selskab for Bassinfysioterapi er forpligtet til at overholde Dansk Selskab for Fysioterapis og Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens formål. I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1.4:
”De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for standen, dvs. sager af faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen samt sager af økonomisk interesse (arbejds- og lønvilkår)”.

§10.: NEDLÆGGELSE
Opløsning af Dansk Selskab for Bassinfysioterapi kræver, at det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede. Selskabet kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder Dansk Selskab for Fysioterapis eller Danske Fysioterapeuters vedtægter. Den opløsende generalforsamling skal træffe beslutning om, hvordan faggruppens midler skal anvendes.

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 3/11-13
Godkend af Dansk Selskab for Fysioterapi den 26/11-13