Generalforsamling 2020

Årets udskudte generalforsamling blev denne gang afholdt via teams

Referat af Ordinær generalforsamling Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2020

Tid: søndag d. 15/11 kl. 16
Sted: Virtuelt via Teams

Du kan også læse referatet ved at klikke her

Formanden bød velkommen til denne specielle generalforsamling virtuelt. Udsat et par gange og endelig foretaget virtuelt 15/11.

Deltagere

Bestyrelsen:
Ina Kragh Lesager
Nina Bertelsen
Andrea Martina Grawe
Katrine Knudby
Dorte Birgitte Jensen
Afbud Jacob Wetke

Der deltog to medlemmer af selskabet, Jette Thomsen og
Bodil Føns Knudsen

1) Valg af dirigent og referent

Andrea Martina Grawe blev valgt til dirigent,
Dorte Birgitte Jensen blev valgt til referent.

2) Beretning fra bestyrelsen

Formanden gennemgik årsberetningen. Der var et par kommentarer ang. tidligere bestyrelsesmedlem, der fortsat var inde over kassererposten gr. overleveringsperiode. Dette indtil aug. 2019
Afsnittet omkring planlagte aktiviteter for 2020 På grund af Covid19 blev disse planer ikke til noget.
Årsberetningen lægges på selskabets hjemmeside.

3) Regnskab

Fremlæggelse af balancen for 2019.
Drøftelse af budget 2020.
Kassereren fremlagde regnskabet. Enkelte spørgsmål og kommenteringer. Regnskabet blev godkendt.
Budget 2020: Vi har forholdsvis mange penge på kontoen gr. aflysningerne af aktiviteterne pga Covid19. Grundet situationen er det svært at have overblik over budget for 2020.

4)Indkomne forslag

Tiltag i forhold til Covid-19. Ved Bodil Føns Knudsen
Spørgsmål til bestyrelsen ang. hvordan vi forholder os ifm. Covid-19 situationen i og omkring svømmebade. Der pågår en del arbejde ved siden af DSFBassin. Der spørges specifik til hvordan DSFbassin forholder sig til brug af værnemidler i og omkring bassin.
Bestyrelsen har været udfordret af der ikke er kommet fælles retningslinjer for området. Hvorfor bestyrelsen som selskab ikke har kunnet melde noget entydigt ud.
DSFBassin har ikke modtaget officielle henvendelser fra medlemmerne om emnet.
Medlem af DSFBassin har været aktiv omkring Covid-19 situationen i og omkring svømmebade og spørger til at have mandat fra DSF bassin samt at få hjælp af 1-2 bestyrelsesmedlemmer til at hjælpe med at arbejde videre med området.
Medlemmet laver et oplæg ift. hvordan samarbejdet fremover ville kunne foregå sammen med DSF bassin bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen tager derefter stilling til det.
Foreslået bestyrelsesmedlemmer: Andrea Martina Grawe og Jacob Wetke.
Valgt, Andrea Martina, Jacob Wetke spørges.
Snarest kommer der et notat på hjemmesiden ang arbejdsmiljøet i og omkring svømmebade. Det udfærdiges af 2 bestyrelsesmedlemmer,
Andrea Martina Grawe og Katrine Knudby.

5) Fastsættelse af kontingent

Forslag om bevarelse af nuværende kontingent på 400,- årligt. Generalforsamlingen vedtog dette.

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

På valg er:

Katrine Nielsen - genopstiller ikke
Nina Bertelsen - genopstiller som suppleant

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Ina Lesager
Andrea Grawe
Jakob Wetke

Jette Thomsen blev valgt til bestyrelsen og Nina Bertelsen blev valgt til suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

Derudover er Rikke Bertelsen - Webmaster genvalgt. Rikke er ikke længere bestyrelsesmedlem og bestyrelsen giver hermed Rikke Bertelsen bemyndigelse til at få de relevante oplysninger, der skal til for at udøve hvervet.

Redmark genvælges som revisor.

7) Evt.

Referent: Dorte Birgitte Jensen