Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2020 Tid: Fredag d. 12.06.20 kl. 11.30  Sted: Globus 1, Gudrunsvej 3 A, 8220 Braband

Generalforsamlingen afholdes ifm. temadagen Kognitiv træning -både på land og i vand.

Dagsorden:  

1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning fra bestyrelsen  

3) Regnskab 

Fremlæggelse af balancen for 2019. 

Drøftelse af budget 2020.                      

4) Indkomne forslag  

5) Fastsættelse af kontingent  

Forslag om bevarelse af nuværende kontingent på 400,- årligt. 

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 

På valg er:

Katrine Nielsen

Nina Bertelsen

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Ina Lesager

Andrea Grawe

Jakob Wetke 

 

Suppleanter:

Berit Høegh Hansen

Dorte Jensen

Der skal vælges 2 suppleanter, der vælges for et år af gangen. 

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, men er interesseret i en bestyrelsespost eller suppleantpost, kan dette meddeles formanden på selskabets mail: bassinfysioterapi@fysio.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til at fortsætte med nuværende revisor: Red Mark.

7) Evt 

Indkomne forslag skal være selskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på: Bassinfysioterapi@fysio.dk

 

Vel mødt