Generalforsamling 2021

Formanden Ina Lesager

1) Valg af dirigent og referent

Dorte Jensen vælges til dirigent, Jette Thomsen er referent.

2) Beretning fra bestyrelsen   

Godkendes. Derudover informeres der om, at man kan få en gratis temadag, hvis man vil sende inspiration/case til bestyrelsen, som vi må dele i nyhedsbrevet.

3) Regnskab 

 Fremlæggelse af balancen for 2020.  Drøftelse af budget 2021.     

Der er ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.    

4) Indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag ind. -De øvrige drøftelser som blev vendt, vil stå under eventuelt

5) Fastsættelse af kontingent   

Forslag om bevarelse af nuværende kontingent på 400,- årligt blev besluttet.

6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor  

På valg er: 

Ina Lesager - Genopstiller

Andrea Grawe -Genopstiller

Jakob Wetke -Genopstiller ikke

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: 

Dorte Jensen

Jette Thomsen

 

Der skal vælges 2 suppleanter. Vælges for et år.  

Sanne-Marie Daviessborg stiller op. Og bliver valgt ind.

Andrea genvælges

Ina genvælges

Ingen stillede op til suppleantposterne.

Efterskrift - Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende:

Ina Lesager, formand

Jette Thomsen, kasserer

Dorte Jensen, medlemsregistrering

Andrea Grawe, faglig tovholder

Sannemarie Daviessborg, faglig tovholder

Valg af revisor

Det besluttes at vi forsat bruger RedMark

 7) Evt  

Der ønskes at der i nyhedsbrevet sendes et link med til Facebookgruppen.

Der ønskes, at der i højere grad kan være mulighed for at Selskabet kan hjælpe med at koble bassinfysioterapeuter og eks. Job i aftenskolerne. Der er flere steder, at der mangler terapeuter til dette.

Der stilles forslag om en inspirationsdag/temadag med Halliwick

En af de deltagende fortæller om hvorledes vedkommende bruger musik og vejrtrækning i forbindelse med arbejdet i vandet. -Dette tager bestyrelsen også med videre, mhp at se om dette kan blive til en temadag.

Der er flere forslag om at få en ”refresh” i ai chi (eller/og Fysioflow)

Der er også interesse for en neurologisk temadag.