Generalforsamling 2022

Referatet for den ordinære generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2022 
   
Tid: Lørdag d. 26. marts kl. 12   
Sted: Fysioklinik Snedsted, Øster Allé 10A, 7752 Snedsted.
  
Generalforsamlingen afholdes ifm. temadagen om bassintræning til gravide.

Referat: 
     
1) Valg af dirigent og referent.    
Dirigent: Andrea Grawe, Referent Sannemarie Daviessborg
   
2) Beretning fra bestyrelsen    
 Formanden fremlagde årsberetningen, som blev godkendt.
Årsberetningen ligger på hjemmesiden under fanen ”bestyrelsen”: www.bassinfysioterapi.dk

3) Regnskab   
Kasserer gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
Fremlæggelse af budget 2022.                        

4) Indkomne forslag     - ingen indkomne.
   
5) Fastsættelse af kontingent    
Forslag om bevarelse af nuværende kontingent på 400,- årligt.   Enighed om bevarelse af beløbet.
   
6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor   
På valg er:   
  
Dorte Jensen – er genvalgt, via mundtligt tilsagn, da Dorthe ikke var tilstede under generalforsamlingen.
Jette Thomsen – Genvalgt, hun fortsætter som kasserer.

Der skal vælges 2 suppleanter. Vælges for et år.   
Fysioterapeut Trine Filskov Theilgaard fra Møllestien, Århus, er valgt ind som suppleant.
     
Valg af revisor.  
Bestyrelsen indstiller til at fortsætte med nuværende revisor- Red Mark.  
   
7) Evt   
Drøftelse af emner til fremtidige temadage.