Generalforsamling 2023

Referat generalforsamling Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2023
       

1) Valg af dirigent og referent
Sannemarie Daviessborg blev valgt som referent.
Andrea Martine Grawe blev valgt som dirigent. 
   
2) Beretning fra bestyrelsen   
Formanden gennemgik årsrberetningen.
Der var ingen yderligere kommentarer og årsberetningen blev godkendt.
   
3) Regnskab  
Kassereren fremlagde regnskabet for det forgangne år.
   
4) Indkomne forslag   
Der var ingen indkomne forslag. 
   
5) Fastsættelse af kontingent   
Det blev besluttet at bevare nuværende kontingent på 400,- årligt.   
   
6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor   
På valg var:   
Ina Lesager
Andrea Grawe
Sannemarie Daviessborg

De blev alle 3 genvalgt. Der blev ikke valgt suppleanter.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. De forskellige poster blev besat som de var tidligere.
   
Valg af revisor
Det blev besluttet at fortsætte med nuværende revisor- Red Mark.  
   
7) Evt