Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling Dansk Selskab for Bassinfysioterapi 2024     

Sted: Svømmestadion Danmark, Gl.Vardevej 60, Esbjerg. 
 
Referat af generalforsamlingen:     
    
1) Valg af dirigent og referent.     
Der vælges Andrea som ordstyrer, Jette vælges som referent.
    
2) Beretning fra bestyrelsen     
Referatet læses op og det oplyses, at det lægges op på hjemmesiden efterfølgende. Der oplyses om fremtiden ift. forslag til REP23 vedr. organisering af DSF under Danske Fysioterapeuter, hvilket bestyrelsen har taget aktiv del i.
    
3) Regnskab    
Gennemgang af balancen for 2023    - herunder poster betalt i 2023, men som først benyttes i 2024. Derudover gives oplysning vedr. budgettet for 2024.
 
4) Indkomne forslag     
Der er ingen indkomne forslag.
    
5) Fastsættelse af kontingent     
Det nuværende kontingent fastholdes.
    
6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor    
På valg er: Jette og Dorte
Bestyrelsen  
Jette Thomsen - Genvælges
Dorte Jensen – Genvælges
 
Suppleanter
Der skal vælges 2 suppleanter. Vælges for et år.    
Der vælges ikke en suppleant. Som tidligere år, så opfodres der til, at man kan rette henvendelse til bestyrelsen på mail bassinfysioterapi@fysio.dk 
     
Valg af revisor
Generalforsamlingen giver accept til, at der skal skiftes revisor såfremt prisen er billigere, end det der er givet over de senere år. Dette er oplyst under pkt. 3.  
    
7) Evt .
 
Der har været en løs snak ift. medlemmernes umiddelbare tanker. 
Forslag om at spørge medlemmer om, hvad er det for nogle hold/muligheder. 
Specifikt emne er bedre end bare ”dybt vand”. 
Det kunne være godt at gøre temadagene koncept-bestemt.
Der opfordres til mere dialog med medlemmerne. 
Gerne flere dage med brug af redskaber. – Det kan man ikke få for meget af.  
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
Ina – Formand
Jette – Kasserer
Dorte – Medlemsregisterering
Sannemarie – Faglig tovholder
Andrea – Faglig Tovholder
 
Det er forsat muligt at henvende sig ift. at være suppleant – Hvis du har interesse i det, så bedes du henvende dig til bestyrelsen, gerne pr mail bassinfysioterapi@fysio.dk