Effekten af bassintræning til borgere med apopleksi

Jakob Wetke har i forbindelse med sin master i rehabilitering skrevet en rapport med fokus på bassintræning. Formålet med denne CAT er at undersøge evidensen for, hvordan bassintræning kan understøtte en rehabiliterende indsats til borgere med nedsat balance og gangfunktion som følge af apopleksi. Det kliniske spørgsmål er: Hvad er effekten af bassintræning til borgere med nedsat balance og gangfunktion som følge af apopleksi?

Inklusionskriterier:

Studiedesign: systematiske reviews og meta-analyser. Narrative review.
Patientgruppe: voksne med nedsat funktionsevne som følge af apopleksi
Intervention: bassinfysioterapi/bassinterapi/bassintræning
Effektmål: balance og gangfunktion
Sprog: engelsk

Eksklusionskriterier:

Passivt ophold i vandet
Watsu
Behandling af enkelte kropsdel
Sport

Metode

Litteratursøgning:

Litteratursøgningen gav 63 hits uden duppletter, hvoraf de 55 ikke opfyldte inklusionskriterierne efter gennemlæsning af titel og abstract. Ud af de resterende 8 artikler blev 2 inkluderet i denne CAT efter at have læst fuldtekst.

Følgende 2 artikler blev inkluderet:

"Aquatic therapy in stroke rehabilitation: systematic review and meta-analysis" (Jitka Veldema & Petra Jansen, 2020).

"Water-based exercises for improving walking speed, balance, and strength after stroke: a systematic review with meta-analyses of randomized trials" (Lucas R. Nascimento, Louise C. Flores, Kênia K.P. de Menezes, Luci F. Teixeira-Salmela, 2019).

Resultater og kritisk bedømmelse af de 2 studier

"Aquatic therapy in stroke rehabilitation: systematic review and meta-analysis" (Jitka Veldema & Petra Jansen, 2020).

Resultater: Interventioner fra 6 til 40 sessioner og pulje af forskellige metoder: aquatic therapy, Ai Chi og Halliwick giver en svaghed i metanalysen.

12 studier ift. balance (N=572).
Der er flere små studier, og der er anvendt forskellige test ift. begrebet balance. Bergs Balance Skala er mest anvendt. Samlet ift. balance: Aquatic Therapy er signifikant bedre effekt sammenlignet med landtræning. De finder signikant forskelle, når anden aquatic therapy sammenlignes med vandkoncepter, hvor Ai Chi har bedst effekt. Træning på gangbånd har ringe effekt ift. balance.

19 studier ift. walking ability (N=400).
Flere af studierne har effektmål på ganghastighed. Aquatic Therapy viser større effekt end næsten alle landbaserede interventioner. Koncepterne er bedre end træning på gangbånd og landbaseret intervention.

Kritisk bedømmelse: Der er uklarhed om antallet af deltagere i de forskellige analyser. Forfatterne nævner problemstillinger med studier i bassintræning, herunder at pulje små studier med forskellige kontekster. Den metodologiske kvalitet bliver påvirket af en sammenligning interventioner ift. en nyere apopleksi (45 dage) med op til 3,6 år efter apopleksien. Tillige findes den statiske beregninger meget uklar. Desuden kan det antages at give en mulig bias i sammenligninger, at konceptuddannede terapeuter kan formodes at have bedre kvalifikationer ift. udnyttelsen af vandets fysisk og den fysiologiske påvirkning af kroppen.

"Water-based exercises for improving walking speed, balance, and strength after stroke: a systematic review with meta-analyses of randomized trials" (Lucas R. Nascimento, Louise C. Flores, Kênia K.P. de Menezes, Luci F. Teixeira-Salmela, 2019).

Resultater: Inventionen spænder fra 2 til 4 til 12 uger.

Balance: 5 studie med 135 deltagere antyder, at vandbaserede øvelser signifikant øger balancen med 4,5 point på Berg Balance Scale i sammenlignet med landbaserede øvelser/traditionel rehabilitering.

Ganghastighed: 5 studier med 233 deltagere antyder, at vandbaserede øvelser signifikant øger ganghastighed med 0,06 meter pr. sekund sammenlignet med landbaserede øvelser/traditionel rehabilitering.

Kritisk bedømmelse: Studierne har inkluderet interventioner af kort varighed i hospitals forløb (Sub-akut) og post-akut rehabilitering. De valgte studier blev bedømt på PEDro skala og gennemgået uafhængigt af to korrekturlæsere, (LRN og KKPM) med forudbestemte kriterier. Balancen og ganghastighed har begge en p-værdi på 0,01.

Læs her hele den samlede rapport: Effekten af bassintræning til borgere med apopleksi

En CAT er et dynamisk redskab, som ikke har været igennem en videnskabelig bedømmelse.

Jakob Wetke